Відділ освіти Іванківської РДА > Психологічна служба > Організаційно-методична діяльність працівників психологічної служби закладів освіти

Організаційно-методична діяльність працівників психологічної служби закладів освіти


13.11.2009. Автор: admin
        Практичний психолог – спеціаліст у галузі практичної психології, що проводить психологічну практику. Він реалізує свої професійні функції за допомогою специфічних прийомів, методів і технологій, що ґрунтуються на наукових знаннях механізмів функціонування психіки, законів людської поведінки і розвитку.
        З метою посилення ролі і значимості психологічної складової освітнього процесу, підвищення ефективності діяльності практичних психологів та соціальних педагогів Міністерством освіти і науки України затверджено Концепцію розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року. Концепція визначає засади і напрями розвитку психологічної служби системи освіти через реалізацію низки практичних заходів.
Відповідно до положень Концепції діяльність працівників психологічної служби закладів освіти мають бути спрямовані на:
─ підвищення власної психологічної і професійної компетентності, безперервну освіту і самовдосконалення, опанування інноваційними методами і технологіями надання психологічних і соціальних послуг;
─ інформаційно-методичне забезпечення системи управління освітою (профілактика і усунення факторів негативного впливу освітнього середовища на розвиток особистості учнів);
─ психологічне проектування (система психологічних, педагогічних, соціальних дій щодо створення розвивального освітнього середовища);
─ психологічну експертизу педагогічних інновацій (оцінка відповідності освіти поставленим завданням, віковим і психологічним можливостям учнів);
─ забезпечення якості і доступності психологічних і соціальних послуг (система дій, спрямований на контроль якості послуг).
        З метою професійного сприяння розвитку особистості дітей та учнівської молоді, забезпечення захисту їхнього психічного здоров’я, здійснення психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу рішенням сесії Київської обласної ради V скликання від 17.07.2008 затверджений проект „Психологічний супровід навчально-виховного процесу” як складової програми розвитку системи освіти Київської області на 2009-2012 роки.
        Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти України, розміщено на освітньому порталі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів , систематизовано у збірниках Міністерства освіти і науки України .
        Практичний психолог закладу освіти вирішує такі завдання :
- відстежує особливості психічного розвитку дитини на різних етапах навчання.
- створює психологічні умови для повноцінного розвитку кожної дитини в межах її вікових та індивідуальних можливостей.
- надає допомогу дітям, які мають труднощі в психічному розвитку.
        До основних завдань соціального педагога належать:
- забезпечення соціально-педагогічного патронажу дітей та молоді в системі освіти;
- вивчення та оцінювання особливостей діяльності і розвитку учнів, мікроколективів, шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об’єднань;
- прогнозування на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи;
- надання консультативної соціально-пе¬дагогічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу з пи¬тань соціальної педагогіки;
- надання соціальних послуг, спрямованих на задоволення соціальних потреб учнівської молоді.
        Практичні психологи та соціальні педагоги безпосередньо підпорядковуються керівникам дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів або директорам (завідуючим) центрів практичної психології і соціальної роботи, які затверджують їхні плани роботи та статистичні звіти згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1\9-352 щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України.
        Тривалість робочого тижня практичного психолога, соціального педагога визначена пунктом 4.8 Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 №127 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 р. за № 922\4215), і складає 40 годин. Із них 20 годин відводиться для роботи безпосередньо у навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 годин - на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо, які можуть виконуватися за межами навчального закладу.
        Для роботи практичному психологу, соціальному педагогу в загальноосвітньому навчальному закладі необхідно виділити окремий, спеціально обладнаний кабінет, розташований в зручному для відвідувачів місці. На вхідних дверях встановлюється табличка "Практичний психолог" або "Соціальний педагог", під нею – графік роботи, затверджений керівником навчального закладу.

        Документація практичного психолога, соціального педагога ділиться на п'ять категорій:
        1. нормативно-правову (закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження, Положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України);
        2. навчально-методичну (підручники, навчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо);
        3. довідково-інформаційну (матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками тощо);
        4. обліково-статистичну (облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога (соціального педагога) на рік (місяць), форми статистичної звітності встановленого зразка тощо.);
        5. для службового використання (індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали індивідуальних консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, матеріали психолого-педагогічних консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо).
        Доступ до документів категорій 4 і 5 регулюється працівниками психологічної служби на підставі пунктів 4.3 - 4.6 Етичного кодексу психолога, прийнятого на І Установчому з'їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року та пунктів 4.4, 4.5 Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 №691). Практичний психолог не має права передавати методичні матеріали особам, які не уповноважені здійснювати психологічну діяльність; не має права розкривати зміст конкретної методики (за винятком доступних роз'яснень правоохоронним і судовим органам).
        Річний план працівників психологічної служби закладу освіти роботи погоджується з методистом районного, міського методичного кабінету, який відповідає за діяльність психологічної служби, до кінця серпня, затверджується керівником навчального закладу не пізніше 1 вересня.
        У плані роботи практичного психолога, соціального педагога повинні бути враховані:
- участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, накази та рішення колегій Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;
- пріоритетні напрями роботи навчального закладу, запити адміністрації;
- аналіз діяльності психологічної служби закладу освіти;
- специфіка роботи з дітьми (учнями) на кожному віковому етапі їхнього розвитку.
        Аналітична частина річного плану роботи оформлюється за схемою:
1) вказуються загальні відомості про навчальний заклад (повна назва, проблема, над вирішенням якої працював навчальний заклад, практичний психолог, соціальний педагог), кількість учнів (дітей) у навчальному закладі, кількість класів, особливості навчальних класів (груп) (наприклад, класи з поглибленим вивченням предметів, профільні класи) тощо;
2) проводиться короткий аналіз найбільш актуальних проблем, над якими працівник психологічної служби працював протягом навчального року:
- описується результативність проведеної роботи;
- зазначаються труднощі, які виникали у роботі;
3) визначаються основні завдання, які планується вирішити у новому навчальному році;
4) вказується запит адміністрації на наступний навчальний рік, проблематика роботи навчального закладу.
        Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 №1/9–352 практичний психолог у закладі освіти здійснює професійну діяльність за такими напрямами:
- психодіагностична робота;
- консультаційна робота;
- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;
- психологічна просвіта;
- організаційно-методична робота;
- зв'язки з громадськістю.
        Для здійснення ефективної психодіагностики практичний психолог повинен мати відповідну професійну підготовку, яка дозволяє йому користуватися діагностичними методиками, тестами. Необхідно враховувати доцільність здійснення здіснення діагностичних процедур, вивчити запит педагогічних працівників, батьків, адміністрації закладу освіти, оцінити мету та спрямованість психодіагностичних методик, коректно використовувати результати діагностики, надавати рекомендації щодо створення умов для подальшого розвитку дитини, організовувати ефективну корекційно-розвивальну роботу.
        Для проведення комплексної діагностики практичний психолог розробляє програму дослідження, де має зазначити актуальність дослідження, об'єкт, предмет, мету, завдання, вікову категорію респондентів, перелік діагностичних методик, що використовуються.
        При відборі діагностичних методик для психологічного дослідження доречно керуватися принципом взаємовідповідності. Якісні та кількісні показники мають доповнювати один одного. Важливо враховувати, що структура будь-якого психічного явища передбачає взаємозв'язок компонентів кожної із трьох основних сфер психіки: пізнавальної, емоційної та поведінкової.

Повернутися назад